Odpovědnost a kvalita podle normy i mimo ni

Ve společnosti FÖRCH platí nejvyšší standardy jak pro nás, tak pro naše dodavatelské řetězce.

Přehled našich závazků naleznete v našich vlastních informacích pro dodavatele.

Myslíme a jednáme nad rámec normy a ceníme si odpovědnosti, která přesahuje rámec naší vlastní organizace. Proto je pro nás samozřejmostí umožnit našim zainteresovaným stranám účast a aktivně je zapojit.
Z tohoto důvodu vydáváme zprávu o udržitelnosti a podáváme zprávy o našich podnikových aktivitách v oblasti ekonomiky, sociálních věcí a ekologie.
Odpovědnost pro nás přesahuje naše vlastní podnikatelské aktivity. Proto ve všech našich dodavatelských řetězcích uplatňujeme různá opatření k zajištění základních práv.

Kromě toho jsme certifikováni společností TÜV Nord podle příslušných norem DIN EN ISO. Jako skupina společností se tak zavazujeme k pravidelným kontrolám a optimalizacím ve všech oblastech, které jsou pro certifikaci důležité.

Certifikovaná kvalita - pro nás norma

Kvalita společnosti FÖRCH se vyznačuje výrobky, které jsou optimálně přizpůsobeny vašim požadavkům a přesvědčují stejnou měrou funkčností a účinností. Kvalita FÖRCH znamená také: 98,5 % úroveň dodání / servisu. Naši spolehliví logističtí partneři zajišťují, že objednávky jsou doručeny do 24 až 48 hodin. Abyste své zboží obdrželi rychle a spolehlivě, byly všechny pracovní procesy - ať už v oddělení příjmu zboží, ve výškovém skladu nebo v automatizovaném logistickém centru - koordinovány a optimalizovány do nejmenších detailů. Orientace na zákazníka v oblasti řízení kvality je ve společnosti FÖRCH normou, a proto jsme certifikováni podle normy DIN EN ISO 9001. Těžištěm naší politiky kvality je spokojenost našich zákazníků. Naším prvořadým cílem je dodávat vám výrobky a služby, které plně splňují vaše požadavky a očekávání.

Pro dosažení tohoto cíle platí ve FÖRCH následující hlavní zásady kvality:

 • Vysoká kvalita našich výrobků, služeb a řešení je naším hlavním firemním cílem.
 • Měřítko kvality našich výrobků a služeb určují naši zákazníci.
 • Naším měřítkem je dochvilnost a správně zabalený stav zásilek. Dohodnuté termíny musí být dodrženy.
 • Pečlivé a důkladné zpracování poptávek, nabídek, objednávek, vzorků a reklamací podle zásady "nulové závady".
 • Informovanost všech zaměstnanců o jejich odpovědnosti za plnění našich cílů v oblasti kvality a o povinnosti hlásit odchylky v kvalitě svým nadřízeným, pokud je nemohou odstranit v rámci svých pravomocí.
 • Snížení nákladů a zvýšení produktivity díky udržení trvale vysoké úrovně kvality, které lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou všechny práce od počátku prováděny správně.
 • Upřednostněte prevenci chyb před jejich opravou tím, že odstraníte příčinu chyby.
 • Důsledné hodnocení našich dodavatelů, protože kvalita našich výrobků závisí především na našich dodavatelích.
 • Respektování požadavků a očekávání našich zákazníků.
Certifikát ke stažení
Prohlášení o zásadách ke stažení
Certifikované environmentální řízení

Základem našeho systému environmentálního řízení je bezpečné dodržování zákonných požadavků a našich vlastních environmentálních norem. Pravidelné přezkoumávání této environmentální politiky s odpovídajícím přizpůsobením novějšímu vývoji má za cíl neustálé zlepšování ochrany životního prostředí. Politika ochrany životního prostředí se vztahuje také na naše mezinárodní přidružené společnosti. Pravidelně je zahrnujeme do certifikace systému řízení kvality a životního prostředí. Součástí našeho systému environmentálního řízení jsou následující aspekty:

 • Podpora motivace k environmentálnímu povědomí
 • Kontrola systému environmentálního řízení
 • Procesy a produkty společnosti
 • Zhotovitelé a dodavatelé
 • Prevence požárů a nebezpečí
 • Informace pro zákazníky
 • Nové produkty a procesy
 • Informace pro veřejnost
 • Závazek vedení

Díky vyhodnocování výsledků, interním auditům a pravidelným zprávám o provozní ochraně životního prostředí je vhodnost, přiměřenost a účinnost systému environmentálního řízení pravidelně přezkoumávána naším vedením.

Přeprava zboží s neutrálními emisemi CO2

Ve spolupráci s naším logistickým partnerem DPD se zaměřujeme na klimaticky neutrální přepravu balíků v rámci projektu "Total Zero". Zaměřujeme se na přepravu zboží s výrazně nižšími emisemi CO2. Přeprava balíků způsobuje vysoký podíl emisí CO2, které mají negativní dopad na globální klima a nadále podporují skleníkový efekt. Abychom tento vývoj zastavili, zavazujeme se k udržitelnému odesílání zboží a přebíráme tak firemní odpovědnost za zaměstnance, životní prostředí a společnost. V rámci iniciativy "Total Zero" jsou zásilky odesílané společností FÖRCH s DPD přepravovány způsobem, který je z hlediska emisí CO2 neutrální. Tento ekologický závazek není pro zákazníky společnosti FÖRCH spojen s žádným příplatkem a nadále zaručuje nejvyšší standardy kvality.

Certifikát ke stažení
Prohlášení o zásadách ke stažení
Certifikovaný energetický management

Ve FÖRCH je snížení spotřeby energie důležitou součástí firemní politiky. Jako společnost si uvědomujeme, že naše činnost ovlivňuje energetickou bilanci. Je proto naší povinností v rámci ekonomických a technických možností snižovat spotřebu energie na minimum pomocí promyšlených procesů.
Odpovědnost při nakládání s energií a zdroji vyžaduje identifikaci a hodnocení našich významných energetických aspektů, jakož i plnění stanovených energetických cílů a jejich kontrolu na základě měřitelných charakteristik.
Společnost FÖRCH si ze sdílené odpovědnosti vůči lidem a životnímu prostředí stanovila cíl harmonizovat ziskové služby zlepšováním energetické výkonnosti a zamezením plýtvání energií. Pokud je to technicky a organizačně možné a ekonomicky únosné.
Pro společnost FÖRCH je samozřejmostí dodržovat zákonné a úřední předpisy, jiné zájmy související s energií, jakož i požadavky na spotřebu energie, které si sami stanovíme, a pokud možno je překračovat.

Každá úspora se počítá

Každý zaměstnanec je začleněn do našeho systému řízení a má právo a povinnost pracovat na odstranění okolností, které způsobují zbytečnou spotřebu energie. Prostřednictvím informací a školení podporujeme energeticky uvědomělé chování našich zaměstnanců uvnitř i vně společnosti. Neustálé zlepšování energetické náročnosti je pro nás také předpokladem efektivního snižování nákladů ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a významným příspěvkem ke snižování spotřeby energie.
Bezproblémová organizace, pokročilé metody řízení a nejmodernější šetrné technologie k tomu vytvářejí potřebný rámec. Vedoucí pracovníci jsou povinni uplatňovat řídicí postupy platné v oblasti jejich působnosti, neustále sledovat jejich účinnost a přizpůsobovat je nejnovějším poznatkům a požadavkům.

Certifikát ke stažení
Prohlášení o zásadách ke stažení
Udržitelnost ve společnosti FÖRCH

Od svého založení v roce 1963 se společnost FÖRCH prozíravě zasazuje o ochranu životního prostředí. Proto jsme se rozhodli konkretizovat naše kroky a vytvořili jsme základ pro dnešek i zítřek, který shrnujeme pod pojem společenská odpovědnost firem (zkráceně CSR). Pro společnou budoucnost je nezbytné vytvořit jednotné chápání CSR. Proto společnost FÖRCH shrnuje své aktivity do tří dimenzí: ekonomické, sociální a ekologické.

"Budoucnost nás všech, stejně jako budoucích generací, není náhoda, ale výsledek rozhodnutí, která děláme teď."
Andreas Pescht, Group Managing Director Theo Förch GmbH & Co. KG
Zpráva o udržitelnosti

Ve všech třech dimenzích naše působnost přesahuje rámec naší organizace. Společnost FÖRCH přikládá velký význam zahrnutí zájmů našich zainteresovaných stran a blahobytu našeho životního prostředí. V důsledku toho jsou odpovědnost a dodržování předpisů v našem dodavatelském řetězci dalšími články našich globálních aktivit. Více informací naleznete v části Odpovědnost dodavatelského řetězce a dodržování předpisů. Rozhodli jsme se zveřejnit zprávu o udržitelnosti, abychom mohli transparentně informovat o našich klíčových číslech, cílech a úspěších.

V naší první zprávě za účetní období 2021/2022 získáte ucelený přehled o našich aktivitách v oblasti CSR:

Přijímáme odpovědnost za naše dodavatelské řetězce

Na výrobě produktů, které prodáváme, se podílejí lidé z celého světa. Je pro nás samozřejmostí, že se musí dodržovat mezinárodně platné normy, jako jsou základní pracovní normy Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo iniciativa OSN Global Compact. Zásady, které se na nás vztahují, jsme stanovili v našem Prohlášení o zásadách dodržování lidských práv. Naše dodavatele rovněž zavazujeme k dodržování našeho Kodexu chování pro obchodní partnery.

 

Náš přístup

Přijímáme řadu opatření, abychom zajistili dodržování lidských práv v našich dodavatelských řetězcích. Za tímto účelem pravidelně monitorujeme naše dodavatele z hlediska potenciálních environmentálních, ekonomických a sociálních rizik na základě různých mezinárodně uznávaných indexů (např. klasifikace rizik zemí BSCI).

 • Zjištěná rizika důsledně sledujeme. Z tohoto důvodu vedeme neustálý dialog s našimi dodavateli a ve spolupráci s externím poskytovatelem služeb pravidelně kontrolujeme výrobní závody z hlediska dodržování lidských práv na místě. V případě porušení okamžitě reagujeme příslušnými opatřeními.
 • S cílem vytvořit trvalé povědomí pro všechny zaměstnance, kteří přicházejí do styku s našimi dodavateli, pořádáme pravidelná školení na téma "Lidská práva v dodavatelském řetězci".
 • Kromě toho nabízíme všem oznamovatelům možnost obrátit se na nás anonymně a důvěrně. Speciálně pro tento účel jsme zřídili systém pro oznamovatele. Více informací o něm naleznete na adrese https://www.foerch.cz/dodrzovani-predpisu.