I. OBJEDNÁVKY:

Prostřednictvím obchodního zástupce Förch, internetového obchodu (foerch.cz), e-mailem (info@foerch.cz, fakturace@foerch.cz) nebo telefonicky (271 001 987-9).

Minimální výše objednávky musí být v hodnotě 1500 Kč bez DPH, v opačném případě nebude objednávka ze strany dodavatele přijata.

Učiněním objednávky (písemně, telefonicky nebo prostřednictvím internetového obchodu) stvrzuje zákazník, že se seznámil s těmito Všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami (VDOP) v aktuálním znění tak, jak jsou ke dni učinění objednávky uveřejněny na webových stránkách dodavatele: foerch.cz, a tyto VDOP zcela přijímá a souhlasí s nimi.

Internetový obchod:

Zaregistrovat k nákupu přes internetový obchod se mohou pouze osoby provozující svoji podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „Zákazník“)

Novému zákazníku – podnikateli po provedené registraci dodavatel vytvoří zákaznický účet, do kterého se následně bude přihlašovat svými přihlašovacími údaji.

Zákaznický účet je automaticky vytvořen dodavatelem pro stávající zákazníky, kteří jsou následně dodavatelem vyzvání, aby svůj zákaznický účet aktivovali. Po aktivaci se do něj přihlašují  svými přihlašovacími údaji.

Objednání zboží přes internetový obchod shop.foerch.cz mohou činit výhradně registrovaní zákazníci, kteří mají vytvořený  tzv. zákaznický účet. Objednání zboží jako „host“ dodavatel vylučuje.

Registraci zákazníka a jeho zákaznický účet je oprávněn dodavatel zrušit:

 1. Na žádost zákazníka;
 2. Jednostranně ze strany dodavatele v těchto případech:
  1. Zákazník přeruší nebo ukončí svou podnikatelskou činnost;
  2. Zákazník opakovaně porušuje smluvní povinnosti, zejména je opakovaně (alespoň dvakrát) v prodlení s úhradou kupní ceny;
  3. Zákazník poškodí svým jednáním dobré jméno dodavatele.

Náležitosti objednávky:

 1. přesné označení zákazníka (obchodní firma),
 2. IČO, DIČ,
 3. číslo objednávky,
 4. e-mailová adresa zákazníka pro potvrzení přijetí objednávky,
 5. název objednaného zboží včetně katalogového čísla,
 6. množství objednaného zboží včetně MJ a balení,
 7. požadovaný termín dodání,
 8. adresa příjemce zboží (pokud je odlišná fakturační adresa od adresy příjemce zboží, je nutné uvést obě adresy), kontaktní osoba, tel., fax, mail, podpis oprávněné osoby a razítko.

Potvrzení objednávky:

Dodavatel potvrdí přijetí každé objednávky učiněné písemně, telefonicky nebo prostřednictvím internetového obchodu do 2 pracovních dnů na e-mail zákazníka uvedený v objednávce, v opačném případě se má za to, že dodavatel objednávku nepřijal a ta nebude realizována. Pokud zákazník v objednávce neuvede e-mail, na který mu dodavatel může přijetí objednávky potvrdit, není objednávka považována za řádnou a dodavatel k ní nebude přihlížet a objednávku nebude realizovat. V případě odlišností mezi objednávkou a potvrzením objednávky jsou závazné údaje uvedené v potvrzení o přijetí objednávky. Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem je uzavřena okamžikem zaslání potvrzení o přijetí objednávky a od toho okamžiku jsou jí strany vázány.

Dodavatel si vyhrazuje právo sdělit zákazníkovi, že jeho objednávku z důvodu nepřijatelnosti nepřijímá.

II. CENY

 1. Dle ceníku platného v době plnění, netto bez DPH.
 2. V ceně nejsou obsaženy vedlejší náklady (balné, doprava, pojištění – tyto jsou účtovány zvlášť).
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen.
 4. Záloha na zboží: Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi uhrazení zálohy z kupní ceny zboží, pokud se jedná o zboží na zvláštní objednávku. Do doby uhrazení zálohy na zboží není dodavatel povinen zákazníkovi poskytnout požadované plnění.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Předem na základě zálohové faktury.
 2. Dobírkou.
 3. Na fakturu: v případě, že zákazník splní určitá kritéria, jako pravidelný odběr zboží od dodavatele v určitém objemu, řádné a včasné placení vyúčtované ceny (řádná platební morálka), apod. podle požadavků dodavatele.
  • zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí datum připsání částky na účet věřitele (dodavatele) nebo předání dlužné částky v hotovosti věřiteli (dodavateli),
  • při prodlení s plněním peněžitého dluhu je dlužník povinen uhradit věřiteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

Při nedodržení platebních podmínek je zákazník povinen uhradit dodavateli náklady spojené s vymáháním jeho pohledávky.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Dodávka zboží je 48 až 72 hodin po e-mailovém potvrzení přijetí objednávky dodavatelem, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne jinak. Při dodávkách na paletách dodavatel se zákazníkem sjednává vždy delší dobu pro dodání zboží.
 2. Dopravné a balné:
  • ke každé dodávce účtuje dodavatel zákazníkovi poplatek za balné, dopravné a případně dobírku ve výši minimálně 199 Kč dle hmotnosti, druhu a charakteru zboží. V případě vyšší hmotnosti dodávky nad 30 kg, resp. při větších rozměrech objednaného zboží, např. při dodávce zboží na paletách si vyhrazuje dodavatel právo zvýšit cenu dopravného a balného. Cena paletové zásilky je zásadně 1 299 Kč bez DPH za paletu o hmotnosti do 500 kg.
  • výše uvedené podmínky platí při elektronickém zasílání faktur, v případě zasílání faktur prostřednictvím pošty platí výše dopravného a balného 259 Kč bez DPH za balík do 30 kg.
  • v případě, že se jedná o dodávku ADR produktu, účtuje dodavatel zákazníkovi navíc poplatek 350 Kč bez DPH,
  • každá objednávka zboží do různého místa dodání je považována za samostatnou dodávku,

   Způsob dodání:
  • přepravní službou (rozvoz zboží mezi 8.00 hod. – 18.00 hod.),
  • dodavatel si vyhrazuje právo určení způsobu dodávky.
 3. Sjednaný termín plnění má dodavatel právo prodloužit v případě, že jeho dodavatelé budou v prodlení s dodávkami zboží dle této smlouvy.
 4. V případě, že dodavatel nebude schopen dodat zboží ve sjednaném termínu, informuje dodavatel zákazníka bezodkladně po zjištění skutečnosti a informuje jej o novém předpokládaném termínu dodání zboží.
 5. Vrácení nebo výměnu zboží (nepoužitého a nepoškozeného) lze provést pouze po předešlé dohodě s dodavatelem, nejdéle do 10 dnů od převzetí zboží. O uskutečnění výměny zboží rozhoduje dodavatel a zákazník nemá na výměnu bezvadného zboží za jiné zboží právní nárok. Při vrácení nebo výměně zboží má dodavatel právo vyúčtovat zákazníkovi náklady vzniklé v souvislosti s realizací požadovaného vrácení, resp. výměny zboží, nejméně však 5% z ceny dodaného zboží a skutečné výše dopravného a balného.
 6. Dodavatel má právo na částečné dodávky zboží. Zákazník je povinen částečné dodávky zboží přijmout. Odmítnutí částečné dodávky zboží bude mít stejné účinky jako v případě, kdy by zákazník částečnou dodávku přijal.

V. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží.
 2. Vlastnické právo přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny.
 3. Pokud je zboží pod výhradou vlastnického práva zabaveno třetí osobou, je zákazník povinen dodavatele okamžitě informovat a předložit mu zápis o exekuci.

VI. ZÁRUKY A REKLAMACE

 1. Záruky za kvalitu se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Záruční doba na zboží je zásadně v délce 12 měsíců ode dne prodeje, pokud se nejedná o zboží s kratší dobou expirace danou výrobcem, pak platí záruční doba v délce vyznačené doby expirace na obalu zboží. Práva z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit u dodavatele v záruční době, jinak mu práva z odpovědnosti za vady prodaného zboží zanikají.
 2. V záruční době je dodavatel povinen reklamované zboží zdarma dle jeho volby opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je z viny dodavatele nepoužitelné, neopravitelné, nebo je jeho použitelnost výrazně omezena. Neuskuteční-li se dodatečná oprava ve lhůtě do 30 dnů, je zákazník oprávněn požadovat výměnu zboží vadného za bezvadné.
 3. Reklamaci zboží z důvodu rozporu s kupní smlouvou uplatňuje zákazník vůči dodavateli doručením vyplněného reklamačního listu ozn. „Dobropis, Reklamace, Oprava“ (dodá dodavatel zákazníku po nahlášení reklamace) dle pokynů dodavatele na adresu společnosti Förch s. r. o.  
 4. Zboží do opravy, vrácené zboží apod. musí být v čistém stavu.
 5. Reklamační řízení je zahájeno okamžikem, kdy byl dodavateli doručen řádně vyplněný reklamační list.
 6. Není-li dodavateli zákazníkem doručen řádně vyplněný reklamační list, dodavatel písemně vyzve zákazníka k předložení vyplněného reklamačního listu. Neobdrží-li dodavatel řádně vyplněný reklamační list do 7 dnů ode dne doručení shora uvedené písemné výzvy zákazníkovi, dodavatel reklamační řízení nezahájí a odešle zákazníkem předané zboží a dokumentaci na náklady zákazníka zpět zákazníkovi. V tomto případě se má za to, že vady zboží zákazníkem vytknuty nebyly.
 7. Vady v množství, míře nebo hmotnosti zboží je zákazník povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po převzetí zboží, pokud se nejedná o výrobek v neporušeném spotřebitelském balení, u kterého může reklamaci uplatnit bezodkladně po převzetí zboží a zjištění takové vady.
 8. V případě reklamace z důvodu poškození zboží při přepravě je nutné doložit kopii záznamu o poškození v přepravním listě přepravce včetně fotografie s poškozeným zbožím. Tuto reklamaci je nutné uplatnit obratem po případném převzetí zboží.
  Tyto vady u přijaté zásilky lze uplatnit pouze do 10 pracovního dne po obdržení zásilky.
 9. Reklamací nemůže zákazník uplatnit vady, které zavinil vlastní dopravou, montáží, nedodržením podmínek pro používání zboží nebo u zboží, které bylo zákazníkem nebo třetí osobou upravováno. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 10. Reklamace včetně odstranění vady zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace zákazníkem. Pracovník vyřizující reklamaci se může se zákazníkem dohodnout na delší lhůtě, kterou vyznačí v reklamačním listě.
 11. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží zákazníkem. Má-li uvést věc do provozu jiný podnikatel, začne záruční doba běžet ode dne uvedení věci do provozu, avšak za předpokladu, že zákazník objednal uvedení této věci do provozu nejpozději do tří týdnů ode dne převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Neobjedná-li zákazník uvedení do provozu v této lhůtě nebo neposkytne-li potřebnou součinnost, počne záruční doba běžet dnem převzetí věci.
 12. V případě neoprávněné reklamace si dodavatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi účelně vzniklé náklady související s vyřizováním takové neoprávněné reklamace včetně dopravného a balného.
 13. V případě opraveného zboží z reklamace se vztahuje další záruka pouze na opravený, resp. vyměněný díl v délce 6 měsíců. Na ostatní díly platí původní záruka. Toto neplatí pro běžný spotřební materiál (zejm. lamely, kolíky, vsuvky apod. u vzduchového nářadí, resp. uhlíky u el nářadí, nekované bity, žárovky apod.).
 14. Na zboží dodávané jako naturální sleva se záruční podmínky dle těchto VDOP nevztahují a dodavatel na takovéto zboží záruku neposkytuje.

VII. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY, RESP. OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od učiněné objednávky v době, dokud mu dodavatel písemně nepotvrdí přijetí objednávky e-mailem dle čl. I. VDOP přijetí objednávky.

VIII. VÝJIMKY ZE VŠEOBECNÝCH DODACÍCH A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Dodavatel si vyhrazuje právo uzavřít s určitými zákazníky, jejichž objem odběru za jeden kalendářní rok přesáhne dodavatelem danou hodnotu, tzv. rámcovou kupní smlouvu, která může upravovat obchodní, dodací a platební podmínky odlišně od těchto všeobecných dodacích a obchodních podmínek.
 2. Pokud rámcová kupní smlouva nestanoví úpravu vztahů mezi dodavatelem a zákazníkem jinak, použijí se ustanovení těchto všeobecných dodacích a obchodních podmínek.

IX. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 1. Zákazník je povinen se před objednáním zboží seznámit s všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele a podáním objednávky dává souhlas s realizací dodávky zboží v souladu s těmito podmínkami.
 2. Zákazník je povinen se seznámit s návody k použití zboží a podmínkami skladování a všemi doplňujícími informacemi a doporučeními dodavatele či výrobce.
 3. Zákazník je povinen používat dodané zboží pouze k určenému účelu.

X. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Společnost Förch s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
 2. Společnost Förch s.r.o. zpracovává osobní údaje, které potřebuje k plnění smluvních a zákonných povinností, dále na základě oprávněného zájmu a v určitých případech na základě souhlasu zákazníka.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete https://www.foerch.cz/zasady. Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo požádat nás o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (uoou.cz).
 4. Ve věci ochrany osobních údajů se obracejte na tuto e-mailovou adresu: info@foerch.cz.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zákazník smí převést práva z uzavřené smlouvy v době záruky na třetí osobu pouze s písemným souhlasem dodavatele.
 2. Pokud zanikne nebo ztratí platnost některé ustanovení z těchto VDOP, všechna ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
 3. Veškeré vztahy vznikající mezi účastníky z uzavřené smlouvy včetně vztahů uzavřenou smlouvou výslovně neupravených se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou ustanovení týkajících se smluv uzavíraných adhezním způsobem, jejichž užití se tímto výslovně vylučuje.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za nesplnění povinností stanovených v této smlouvě, pokud takové nesplnění bude alespoň částečně způsobeno okolnostmi souvisejícími s virovou nebo jinou epidemií nebo s opatřeními přijatými v souvislosti s touto epidemií (dále jen "Ztěžující okolnost"). Za Ztěžující okolnost se považuje také navýšení nákladů na dopravu zboží nebo znemožnění či ztížení dopravy zboží v důsledku epidemie.
 5. Platné znění Všeobecných dodacích a obchodních podmínek včetně formuláře reklamačního listu („Dobropis, Reklamace, Oprava“) jsou umístěny na webových stránkách foerch.cz

XII. ÚDAJE O DODAVATELI

Förch s. r. o., Dopravní 1314/1, 104 00 Praha 10, IČO 276 27 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119904.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných dodacích a obchodních podmínek.

Tyto Všeobecné dodací a obchodní podmínky jsou platné pro Českou republiku.