Prodej pouze firmám

Politika jakosti

a zásadní prohlášení

V centru naší politiky jakosti jsou naši zákazníci, kterým chceme dodávat produkty a služby, které odpovídají jejich požadavkům a očekáváním.

Tento cíl však můžeme realizovat jen tehdy, když se budeme držet těchto zásad kvality:

  • Vysoká kvalita našich produktů a služeb je nejvyšším cílem podniku.
  • Měřítka pro kvalitu našich produktů a služeb určují naši zákazníci.
  • Přesnost našich dodávek, které musí být k zákazníkovi doručeny bezpečně a řádně zabalené. Dodržujeme přislíbené a sjednané termíny.
  • Pečlivé a důkladné zpracování poptávek, nabídek, zakázek, vzorků a reklamací podle zásady „nulový výskyt chyb“.
  • Zapojení všech zaměstnanců do odpovědnosti za realizaci našich cílů jakosti. Hlášení neshod v oblasti jakosti nadřízenému, pokud tyto neshody nemohou zaměstnanci odstranit v rámci svých pravomocí.
  • Snižování nákladů a zvyšování produktivity díky trvale vysoké úrovni kvality, které může být dosahováno pouze tehdy, když se všechny práce provádějí od začátku správně.
  • Předcházení vzniku chyb odstraňováním jejich příčin má přednost před odstraňováním chyb samotných.
  • Důkladné posuzování našich dodavatelů, protože kvalita našich produktů závisí hlavně na našich dodavatelích.
  • Přizpůsobování se aktuálním požadavkům a očekáváním našich zákazníků.

Cílem našich snah je dosáhnout „spokojenosti našich zákazníků“.

Zásadní prohlášení k systému managementu jakosti

Pro plnění smluvně dohodnutých požadavků zákazníků, pro plánování, provádění a monitorování všech činností relevantních z hlediska jakosti byl v našem podniku zaveden a je v celém podniku realizován systém managementu jakosti podle normy DIN EN ISO 9001:2015.

Dokumentace k systému managementu jakosti, která sestává z této Příručky jakosti a dokumentů v ní citovaných, jako jsou např. instrukce k postupu či pracovní pokyny, je závazná pro všechny zaměstnance podniku.

Pracovník pověřený vrcholovým vedením má za úkol zajišťovat udržování systému managementu jakosti, podávat pravidelně zprávy o výkonnosti QMS a nutných zlepšeních (např. na základě provedených interních auditů) a podporovat v podniku vědomí potřeby plnit požadavky zákazníků. Pro tento úkol se mu bude dostávat podpory vedení a všech zaměstnanců podniku.

Pomocí uvedených opatření má být v podniku realizována popsaná politika jakosti. Přitom slouží politika jakosti všem zaměstnancům jako závazná směrnice pro zodpovědné a na zákazníka orientované jednání s vědomím kvality.

Praha, 1.června 2013

Certificate DIN EN ISO 9001:2015