Prodej pouze firmám

Environmentální politika

a zásadní prohlášení

Total Zero

Bezpečné dodržování právních požadavků a vlastních environmentálních standardů je základem systému environmentálního managementu. Pravidelné přezkoumávání této environmentální politiky s odpovídajícími úpravami podle novějšího vývoje má za cíl neustálé zlepšování ochrany životního prostředí.

Environmentální politika platí rovněž pro naše zahraniční sdružené podniky, pokud jsou zapojeny do certifikace našeho systému managementu jakosti. Naše environmentální politika zní:

Podpora motivace environmentálního povědomí

Povědomí o životním prostředí a odpovědnost za ochranu životního prostředí jsou u zaměstnankyň a zaměstnanců podporovány na všech úrovních školeními a předáváním informací.

Kontrola systému environmentálního managementu

Pravidelnými kontrolami je zajišťována aktuálnost environmentální politiky. To se děje pomocí podnikových auditů, jejichž výsledky jsou dokumentovány a vyhodnocovány.

Podnikové postupy a produkty

Environmentální dopady, které vycházejí z aktuálních činností v podniku a sdružených podnicích, jsou monitorovány a hodnoceny. Pro snížení zátěže životního prostředí jsou realizována vhodná opatření. Ta snižují emise, zátěže povrchových vod či odpady a jiné vlivy na životní prostředí, resp. jim úplně zamezují. Cíl je podporován používáním technologií nezávadných pro životní prostředí.

Smluvní partneři a dodavatelé

Dodavatelé a smluvní partneři jsou odpovídajícími informacemi vedeni k výrobě a hospodaření šetrným k životnímu prostředí.

Požár a odvrácení nebezpečí

Byl vypracován a je pravidelně aktualizován požární a havarijní plán. Provádějí se cvičení a vše se koordinuje s příslušnými externími subjekty.

Informování zákazníků

Zákazníci podniku jsou informováni o všech environmentálních aspektech produktů, resp. je jim v případě potřeby poskytováno poradenství.

Nové produkty a postupy

Environmentální dopady nových produktů, činností a postupů jsou předem posuzovány a v technicky a hospodářsky možném rozsahu minimalizovány.

Informování veřejnosti

Vedení podniku na přání zpřístupňuje environmentální aktivity skupiny Förch zainteresovaným stranám.

Závazek vedení

V rámci povinnosti pečovat o podnik stanovujeme touto Příručkou managementu svou environmentální politiku s celkovými environmentálními cíly a zásadami jednání našeho podniku.

Náš podnik provozuje a uskutečňuje systém environmentálního managementu, orientovaný na zjištěné normativní, právní a interní požadavky a předpisy, udržuje tento systém a neustále zlepšuje jeho účinnost.

Naše integrovaná Příručka managementu představuje popis námi stanoveného systému environmentálního managementu a managementu jakosti. Její aplikace zaručuje, že budou splněny smluvně dohodnuté požadavky a že budou naplánovány, řízeny a monitorovány všechny organizační, obchodní a technické činnosti, kterí mají dopad na životní prostředí.

Tímto prohlášením zavazuje vedení společnosti všechny zaměstnankyně a zaměstnance k provádění jejich činností podle popisů v této Příručce managementu a podle dodatečných pracovních pokynů, aby bylo zajištěno, že ustanovení týkající se životního prostředí odpovídají externě daným i interně určeným požadavkům a očekáváním společnosti.

Naším cílem je neustálé zlepšování našeho environmentálního profilu. Vedení společnosti pravidelně přezkoumává vhodnost, přiměřenost a účinnost systému environmentálního managementu hodnocením výsledků, interních auditů a periodických reportingů o podnikové ochraně životního prostředí.

Dáváme k dispozici všechny prostředky potřebné k plnění svých environmentálních cílů a prosazování environmentální politiky.

Management přezkoumává sám sebe a stupeň splnění normy v podniku.

Zavazujeme sebe a své zahraniční sdružené podniky k neustálému zlepšování a dalšímu rozvoji svého systému environmentálního managementu.

 Neuenstadt a.K., 01.06.2013


Certificate DIN EN ISO 14001:2015

 

Förch s.r.o. se zapojilo do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslemEK-F00070180.

Förch s.r.o. odvádí recyklační poplatek REMA systému za elektrozařízení a akumulátory uvedené na trh.